Pupcommissie

Aangemelde nesten - waarvoor dus ONLINE via de website een dekaangifte is gedaan - worden ter goedkeuring beoordeeld door de pupcommissie NADAT alle daarvoor noodzakelijke documenten en bewijsstukken zijn gemaild aan de webmaster.

Het komt helaas nog te vaak voor dat de stukken worden aangeleverd in een vorm die niet aan de eisen van de commissie voldoet. Dit betekent altijd vertraging en dubbel werk.

Kijk hier waar een document of bewijsstuk aan moet voldoen om beoordeling mogelijk te maken:  

Uitsluitend goedgekeurde nesten worden op de website gepubliceerd

Voor de aangifte(n) geldt:

 • de dek-aangifte dient binnen 3 weken na de dekking gedaan te worden via de website, onder aanlevering van de voor die variëteit gevraagde bewijsstukken betreffende de gezondheidstesten van zowel reu als teef. Waarom 3 weken en niet na de echo of constatering van de zwangerschap? We willen ook graag beeld hebben van dekkingen die niet tot een zwangerschap leiden om, indien het aantal leegblijvende teven sterk op zou lopen, we op zoek kunnen naar mogelijke oorzaken.
 • vriendelijk, maar dringend verzoek deze bewijsstukken in één keer en compleet toe te zenden aan de webmaster, zodat we een dekking in één keer af kunnen wikkelen in plaats van deze meerdere keren onder handen te moeten nemen en rappels uit moeten doen.
 • de afschriften/kopieën van bewijsstukken dienen:
  • goed leesbaar te zijn;
  • duidelijkheid te geven over de identiteit van de betreffende hond (stamboomnaam + stamboeknummer);
  • waar van toepassing geprotocolleerd te zijn uitgevoerd (geldt voor HD, PL en ECVO);
  • waar van toepassing uitgevoerd zijn door een gecertificeerd laboratorium (geldt voor vWD, NEWS, DM, rcd4PRA en rdc4PRA). Veelgebruikte laboratoria zijn Laboklin, Van Haeringen Laboratorium, Embark (let op: als je Embark gebruikt moet elders een apart onderzoek op rcd4PRA gedaan te worden!);
  • een afschrift van de stamboom van de teef en de dekreu te bevatten zodat controle op de inteelt-paragraaf en aantal nesten per teef gecontroleerd kan worden.
 • een geboorteaangifte dient binnen 10 dagen na de geboorte via de website gedaan te worden;
 • je dient in de aangiften aan te geven of je publicatie van het nest op de website wilt. Dat kan vanaf de goedkeuring van de dekking, vanaf het resultaat van een echo of pas na de geboorte. Verkoop bevorderend daarbij is een aantal foto’s van pappa, mamma en de pups aan te leveren en met tussenpozen via de webmaster aan te geven hoeveel en welk geslacht/kleur pups nog beschikbaar zijn.

Als je een buitenlandse reu of kunstmatige inseminatie wilt gebruiken verdient het aanbeveling vooraf een voorlopige beoordeling aan te vragen. Dat kan via pup-info onder overlegging van de bewijsstukken van reu en teef.

In het buitenland wijken testen en testvereisten vaak af van hetgeen we in Nederland vragen. Dat vergt dus een afweging tussen de status van de teef met wel en/of niet uitgevoerde testen bij de reu om te zien of we alsnog zo goed mogelijk kunnen garanderen geen pups met mogelijke ziekten/afwijkingen te fokken.
In ieder geval dient een dergelijke reu minimaal aan de vereisten in het woonland van de reu-houder te voldoen.

Dit is de procedure voor het doen van aangifte:  

 

Purple Lineup

Verzend via FacebookVerzend via Twitter