N E D E R L A N D S E  P O E D E L  C L U B

Penningmeester/Ledenadministratie

Atalantahof 33

3124 BA SCHIEDAM

Tel: 010-4712501

Email: ledenadministratie@nederlandsepoedelclub.nl
Bank rekening : IBAN:  NL21INGB0000213333

t.n.v. Nederlandse Poedel Club te Rotterdam

Aanmelding lidmaatschap Nederlandse Poedel Club

 

Naam

M/V

 

Geb.datum    (alleen voor gezinslid)

 

Adres

 

Postcode

 

Plaats

 

Geb.datum

 

Telefoon

 

Bankrekeningnr

 

t.n.v.

 

email

 

(alleen voor fokkers)

Kennelnaam

 

Regnr Rvb

 

 

De minimale duur van het lidmaatschap is ιιn jaar en eindigt in alle gevallen per ultimo van enig kalenderjaar.

Een opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk op 30 november van enig jaar door de vereniging
te zijn ontvangen.

 

Ondergetekende verklaart:

-   meerderjarig te zijn en  zich aan te melden als lid van de Nederlandse Poedel Club;

-     het verkregen lidmaatschap niet aan te wenden voor het behalen van enig financieel voordeel;

-     bekend te zijn met de bepaling van de Statuten en Reglementen van de vereniging (zoals vermeld op de website)
en deze te respecteren

-     er mee in te stemmen dat bovenstaande gegevens in de databestanden van de vereniging zullen worden opgenomen;

 

Kosten lidmaatschap miv (2016):

Eenmalig inschrijfgeld nieuw lidmaatschap  €    5,=
Contributie Nederland €  36,=
Contributie buitenland € 44,=  
Contributie Gezinslid €  13,=
Korting contributie bij autom. Incasso €  5,=*


Bij aanmelding na 1 juli bedraagt de contributie voor dat kalenderjaar € 20,= vermeerderd met het inschrijfgeld.

* geldt alleen t.a.v de contributie voor een vol jaar voor het hoofdlid.


De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voordracht van het Bestuur door de ledenvergadering vastgesteld.

Machtiging contributie-inning

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging dan wel tot opzegging van het lidmaatschap machtiging aan: 
de Nederlandse Poedel Club te Rotterdam
om van bovengenoemde rekening af te schrijven:
de bedragen welke zijn verschuldigd wegens de jaarlijkse contributie aan de vereniging.
Indien u na afboeking niet akkoord gaat met de incasso-overschrijving kan u het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving terugboeken.
U dient zicht hiervoor te wenden tot de bank waar uw rekening wordt geadministreerd.Datum           Handtekening ……………………………………………………….

 

 

Plaats  Datum

 Handtekening
 ________________________________________________________